Chvíle pôrodu

Pôrod a chvíle tesne po ňom (perinatálna fáza života) majú pri konštituovaní energetického, teda i čakrového systému takisto veľmi podstatnú úlohu. Už vieme, že matkin energeticko-informačný systém je neodškriepiteľne prepojený s týmto systémom aj u plodu, a preto dokážeme ešte nenarodenému dieťaťu pomôcť nadobudnúť isté pozitívne zdravotné, energetické predispozície už dávno pred pôrodom.

O téme spevu a prihováraní sa dieťaťu v brušku, čo sú excelentné spôsoby nadväzovania kontaktov, sa vedú rôzne kurzy, na ktorých sa účastníčky zoznámia aj s uvoľňovacími technikami a cvikmi, pomáhajúcimi absolvovať aj prirodzený pôrod. Absolventiek lekcií je čím ďalej, tým viac. Okrem olejov a krémov Energy, ktoré uvoľnia a spružnia napínajúce sa kožné a podkožné pletivá na brušku a mohutnejúcich prsiach, máme pre toto obdobie k dispozícii mnohé výživové doplnky, ktoré pomáhajú zlepšiť všeobecnú kondíciu oboch – matky i dieťaťa pred, počas i po narodení potomka. Pôrod môže prebehnúť bez tráum a často i bez chirurgických zásahov pôrodníkov. Aj s tým už máme veľa dobrých skúseností. Na kurzoch, ktoré som spomínal, sa už častejšie než tomu bolo prednedávnom, vedie i náuka o prirodzenosti rytmu v živote. Veď rytmický tlkot srdca matky, rytmický dych, striedanie aktivít a odpočinku, chôdza, rytmus spievanej piesne, básničky, ktoré venuje budúca mamička svojmu dieťaťu, pomáha zosúladiť sa navzájom a vytvárať prirodzené väzby na rytmy Vesmíru, ktoré sú vrodené každej bunke biologického sveta. Prepojenie týchto rytmov je dôležité aj pre výber času príchodu dieťaťa na svet. Nie je to záležitosť náhodná, to len my vo svojej „pýche a nadradenosti“ si myslíme, že môžeme tieto vnútorné zákony Univerza beztrestne porušovať. Toto porušovanie však môže narobiť veľa šarapaty v energetickom systéme novorodenca, chcejúceho vstúpiť do sveta práve v istej fáze individuálneho cyklu, i v jeho prepojení s energetikou matky a Vesmíru.

PRERUŠENÝ TOK ENERGIE

Umelo vyvolávané pôrody s prípravkami na tíšenie bolesti znemožňujú matke plne sa zúčastňovať pôrodu. Zosúladenie rytmov sa naruší, energetický súzvuk pretrhne. Takýto vstup dieťaťa z bezpečia matkinho tela do vonkajšieho „nepriateľského“ sveta sa preň stáva traumatizujúcim a odcudzujúcim zážitkom, poškodzuje nielen jeho energetiku, ale aj psychiku, vytvára predispozície pre isté typy ochorení. Dieťa absolvuje pocit odcudzenia, odtrhnutia od istôt, navyše v spojení s ťažkým „bojom“. Pomerne intenzívne sa tomuto obdobiu a jeho fázam venuje dr. Stanislav Grof, známy psychiater a psychológ, v rozsiahlych statiach o perinatálnych matriciach a ich dôsledkoch pre kvalitu budúceho života. Odlúčenie novorodenca od matky v prvých minútach po pôrode (dodnes sa to na niektorých klinikách praktizuje) znamená jeho vytrhnutie z ochranného objatia jej aury, ochranného „dáždnika“ jej energetického poľa, čo môže mať škodlivý dopad na jeho energetický systém. Lebo pôrod je vlastne prvým (a azda najzávažnejším) odlúčením dieťaťa od matky, od ktorej do tejto chvíle prúdila láska a (poväčšine) istiaca emočná energia. A ak nastane situácia, keď matka, paralyzovaná pôrodom, ale hlavne medikamentmi, nemyslí (zabúda) na dieťa, stráca sa vzájomný kontakt takmer na všetkých úrovniach. Matka je totiž pri udržiavaní spojenia jediným aktivizujúcim činiteľom, lebo novonarodené dieťa nedisponuje schopnosťami na to nevyhnutnými. Aj z energetického hľadiska je u neho úplne otvorená len korunná (sahasrára) čakra a čiastočne čakra základná; tie ostatné, ktoré bude využívať v sebaistiacom a  sebauvedomovacom procese, sa konštituujú postupne v nasledujúcich obdobiach života. Takže oddelenie od matky môže mať pre vzťah oboch strán až „deštrukčný“ charakter.

TZV. CISÁRSKY REZ

Pokiaľ nie je prichádzajúci pôrod indikovaný, a teda by mohol priniesť nebezpečenstvo pre matku i dieťa, nemali by sa mamičky uchyľovať z rôznych (často veľmi osobných) dôvodov ani k sekcii, cisárskemu rezu, lebo aj ten so sebou prináša množstvo následných komplikácií. Nejde pritom len o narušenie (prerušenie) toku energií v dôležitých meridiánoch prechádzajúcich prednou stranou bruška mamičky (dráha počatia, obličiek, pečene), ale aj o poškodenie funkcie prvej a druhej čakry. Prijali sme ideu, že všetko, čo sa v perinatálnom období deje v energetickom systéme mamičky, odráža sa v tomto systéme aj u dieťaťa. Preto budeme môcť počítať s následnými problémami, a to nielen v sebapresadení dieťaťa v istom štádiu života (ako odrazu zdanlivej nepotrebnosti potenciálu prvého ohnivého energetického sebapresadenia pri prechode pôrodným kanálom), ale aj s komplikáciami v pohlavnom živote (riziko poškodenia funkcie spomínaných meridiánov a čakier), v tráviacom systéme a celkovo na udržaní základného energetického potenciálu. Aj o tomto viac v nasledujúcich textoch.

Mgr. MIROSLAV KOSTELNIK

Milé budúce mamičky, máme pre vás prvotriedne produkty!